Danske Soldater- og Marineforeningers Fællesråd

Danske Soldater- og Marineforeningers Fællesråd (DSM) er stiftet den 20. april 2006 af Danske Soldaterforeningers Landsraad, Danmarks Marineforening og Flyvevåbnets Soldaterforening.
De Danske Forsvarsbroderselskaber er indtrådt i Fællesrådet den 8. april 2008.

DSM virke er:

  • at varetage, formidle og koordinere et ledende samarbejde mellem de tilsluttede organisationer
  • at varetage information til og kommunikation med forsvarspolitikere, Forsvarets øverste ledelse og andre med tilknytning til Forsvaret, for derigennem at styrke nationens interesse for Forsvaret
  • at engagere sig i forhold, der relaterer sig til dansk forsvars- og sikkerhedspolitik
  • at støtte op om danske veteraner og veteransagen bredt
  • i samarbejde med Folk & Sikkerhed og andre forsvarspositive organisationer at engagere sig i udadvendt information til offentligheden med støtte til Forsvaret og stillingtagen til forsvarspolitiske forhold, og
  • at danne bindeled til Kongehuset og de regionale soldatersamvirker m.fl.

DSM har 2 repræsentanter i Fonden Danske Veteranhjems bestyrelse

DSM har en repræsentant i Monumentkomitéen i Kastellet

DSM ledes af:

Præsident for Danske Soldaterforeningers Landsraad: Christian Arildsen

Landsformand for Danmarks Marineforening: Steen Engstrøm (pt. formand for DSM)

Landsformand for Flyvevåbnets Soldaterforening: Kaj Clausen

Præsident for De Danske Forsvarsbroderselskaber: Allan Poulsen

DSM sekretariatsfunktion varetages af Søren Konradsen
Postadresse: Trondhjemsgade 5, kld. 2100 København Ø og telefon: 33 15 28 86

Nordisk samarbejde

Den nordiske soldaterforeningsbevægelse har med flere indfaldsvinkler samarbejde og samvirke – og er fælles om oplysende og festlige sammenkomster i bl.a. Nordisk Orlogsstævne, Nordisk Stævne m.v.

Norge, Sverige og Finland har opbygninger, der samler soldaterkammerater uanset baggrund i Hæren, Søværnet, Flyvevåbnet, Hjemmeværnet m.v. i én samlet organisation. I Danmark har vi opbygninger internt i alle 3 værn – og er så samlet i DSM-opbygningen.