Organisationsstruktur

Danmarks Marineforenings godt 8.000 medlemmer er hver især optaget i en af vores henholdsvis 71 lokale afdelinger i Danmark og 1 i Grønland. Afdelingerne er samlet i 9 distrikter fordelt med 4 i Jylland, 1 på Fyn og 4 på Sjælland. Afdelingerne er typisk navngivet efter de byer, de er placeret i, distrikterne tilsvarende efter de områder, som de dækker, og fremgår alle nederst på denne hjemmeside.
Afdelingerne er principielt selvstændige med egen bestyrelse og økonomi, men er underlagt fælles overordnede vedtægter og værdigrundlag mm.

Danmarks Marineforening ledes af en Landsbestyrelse bestående af de 9 distriktsformænd og Landsledelsen (Landsformanden, Landsnæstformanden, Landskassereren og Landssekretæren).
Distriktsformændene vælges af afdelingerne og blandt medlemmerne i de respektive distrikter. Landsledelsen vælges direkte på det årlige Sendemandsmøde.
Under Landsbestyrelsen er nedsat et Forretningsudvalg bestående af Landsledelsen og 3 distriktsformænd repræsenterende henholdsvis Jylland, Fyn og Sjælland.

Sendemandsmødet (repræsentantskabsmødet) er Danmarks Marineforenings øverste myndighed, hvortil afdelingerne kan deltage med et antal Sendemænd (delegerede), der forholdsmæssigt (1:25) afspejler antallet af medlemmer i den pågældende afdeling. Dette er ligeledes gældende ved afstemninger på Sendemandsmødet.

Landsledelsen forestår Danmarks Marineforenings overordnede ledelse og drift via Landskontoret, der er foreningens administrative omdrejningspunkt for bl.a. medlems- og økonomistyring samt Slopkisten.

Danmarks Marineforenings medlemsblad er tidsskriftet “Under Dannebrog“, der udgives 6 gange årligt, er en væsentlig del af vores mere end 100-årige historie og samtlige udgivelser kan findes på denne hjemmeside.

Under de enkelte afdelinger kan der være etableret et Skyttelav – for nærværende ca. 19 i alt med godt 1.016 medlemmer. Skyttelavenes aktiviteter koordineres af et centralt nedsat Skytteudvalg.
Skyttelavene er også organiseret under Danske Gymnastik og Idrætsforeninger (DGI) og følger deres regelsæt for skytter og skydning.