Historie

Omkring år 1900 stiftedes organisationer i England, Tyskland, Sverige og flere andre lande til fremme af interessen for de pågældende landes søforsvar, idet teknikkens rivende udvikling på dette tidspunkt medførte store og kostbare fornyelser af landenes flådemateriel. Det gjaldt således om at skabe en goodwill og interesse blandt befolkningerne for søforsvaret og dets opgaver for derigennem at få de lovgivende forsamlinger til at bevilge de fornødne midler til flådernes modernisering.

Ligeledes i Danmark fremkom der i 1909 forslag om oprettelse af en “flådeforening”, hvis hovedopgave var støtte til og propaganda for en modernisering af den danske flåde.

Den 14. april 1913 mødtes 75 tidligere tjenstgørende i det gamle orlogsskib DANNEBROG årgang 1888 til en sammenkomst i anledning af deres 25-års jubilæum, og under aftenens middag fødtes idéen om dannelse af en forening for gamle marinere.

Derefter tog begivenhederne fart, idet der blev udarbejdet forslag til love m.v., og man kunne således indkalde til et stiftende møde på “Hotel Phoenix” i København den 30. april 1913 – Marineforeningens stiftelsesdag.

I de følgende år rejste en kreds af stifterne landet rundt, og fik ved afholdelse af offentlige møder oprettet lokalafdelinger, hvor man fandt grundlag herfor – først og fremmest i havnebyerne – og allerede i 1917 var der oprettet 22 lokale marineforeninger, der tog navn efter den pågældende by.

Marineforeningen har i dag 75 lokale afdelinger spredt rundt i landet – heraf 1 i Grønland, og foreningen har et samlet medlemstal på godt 8.200 medlemmer.

I forbindelse med Danmarks Marineforenings 100 års jubilæum den 30. april 2013 blev bogen “For Søværn og Søfart” udgivet, der sammen med samtlige udgivelser af tidsskriftet “Under Dannebrog” afspejler Marineforeningens righoldige historie fra den spæde start i 1912 til i dag.