Undersøgelse afdækker de søfarendes udfordringer omkring mental mistrivsel

6. juli 2020

I sømandskirkerne har man over de senere år erfaret, at de søfarende oplever udfordringer med isolation, ensomhed og mentalt mistrivsel. Samtidig oplever sømandspræsterne og assistenterne, at strukturelle forandringer gør det sværere at yde en nærværende indsats for de søfarende.

Formålet med undersøgelsen er derfor at få indblik i de aktuelle tendenser i søfarten, og hvilke muligheder Danske Sømands- og Udlandskirker har for at arbejde strategisk med at forebygge, afhjælpe og modvirke ensomhed og mistrivsel blandt søfolk.

Undersøgelsen er gennemført ved at interviewe sø­folk, holde møder med relevante aktører i søfarten samt indsamle viden fra eksisterende forskning om trivsel til søs.

Rapporten indeholder Danske Sømands- og Udlandskirkers konklusioner på aktuelle udfor­dringer relateret til søfarendes trivsel og fem bud på mulige løsninger. Vi forholder os primært til, hvilke løsninger sømandskirkerne kan tilbyde, men under­søgelsen peger også på løsninger, der ligger uden for

Rapporten kan læses i magasinformat på: www.dsuk.dk/søfartsrapport.